Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Nieuws

14-12-2016 |

Huurdersorganisaties hebben belangrijke stem in prestatieafspraken

Versnelling woningbouw, meer inbreng huurders en toename duurzame huurwoningen

Huurdersorganisaties hebben belangrijke stem in prestatieafspraken

Zes huurdersorganisaties, zeven woningcorporaties en de gemeente Nijmegen ondertekenden op woensdag 14 december 2016 de nieuwe prestatieafspraken voor 2017. In deze prestatieafspraken kregen huurders een belangrijke stem en maakten de samenwerkingspartners ambitieuze afspraken over het energiezuiniger maken van woningen.

In Nijmegen startte het overleg over de nieuwe afspraken al begin 2016. Zes huurdersbelangenverenigingen (HBV’s), zeven corporaties (De Gemeenschap, Mooiland, Portaal, Talis, SSH&, Standvast Wonen, WoonGenoot) en de gemeente Nijmegen maakten, op gelijkwaardige basis, constructieve afspraken over de prestaties voor de sociale woningbouw.

De zeven corporaties zijn verenigd in het Platform Nijmeegse Woningcorporaties (PNW). Het overleg over de prestatieafspraken leverde daardoor al in 2016 resultaten op, waaronder de landelijke Stookjerijktrofee. Ook versnelde de woningbouwproductie van sociale huurwoningen. In 2016 leidde dat tot 500 nieuwe woningen en in de komende twee jaar komen er nog zo’n 750 woningen  bij.   

Wethouder Bert Velthuis: “Ik kijk met voldoening terug op het eerste jaar prestatieafspraken nieuwe stijl. Er is sprake van intensieve samenwerking en ik ben ervan overtuigd samen met de HBV´s en het PNW een goede basis voor de komende jaren te hebben neergezet”.

Thema’s prestatieafspraken

In de prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt op de thema´s ontwikkeling woningvoorraad, betaalbaarheid en bereikbaarheid, huisvesting doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed en financiën op een uniforme wijze aangegeven welke afspraken hierover zijn gemaakt. Enkele van deze afspraken zijn:

Duurzaam

Veelzeggend is het winnen van de Stookjerijktrofee 2016, een competitie tussen de 36 grootste gemeenten van Nederland. “De Waalstad wint met twee banddiktes verschil van de andere genomineerde gemeenten, Almere, Utrecht, Arnhem en Zwolle” schrijft de jury in haar persbericht.

Dat Nijmegen wint komt onder andere omdat alle corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B halen, sommige corporaties zelfs eerder. Ook werkt de gemeente Nijmegen actief aan een energieneutrale huurvoorraad: de ambitie van de gemeente is dat 75% in 2030 energieneutraal is en 100% in 2045. De woningcorporaties onderschrijven de klimaatakkoorden van Parijs. Zij ontwikkelen aankomende jaren scenario’s voor de periode tot 2030.

Betaalbaar

Afgesproken is een brede aanpak gericht op woonlasten, bestedingspatroon en inkomsten. Betalingsrisico’s worden zoveel mogelijk voorkomen met het Aanvalsplan Armoede en Schulden. In september 2016 tekenden alle corporaties, behalve studentenhuisvester SSH& die een eigen studentspecifieke aanpak kent, het convenant Vroegsignalering schulden. Dit betekent dat partijen meteen eropaf gaan als er een kleine huurschuld is en zodoende huurders vroegtijdig helpen om erger voorkomen. De gemeente, corporaties en de huurdersorganisaties willen zorgen voor voldoende goedkope huurwoningen voor met name jongeren. Daarom wordt de behoefte onderzocht en dat moet  in 2017 leiden tot concrete afspraken.

Beschikbaar

Volgens de huidige inzichten is de sociale voorraad in 2020 minimaal 30.200 woningen groot. Een toename van bijna 1.000 woningen sinds 2014. Corporaties en gemeente willen de uitvoeringskracht bij woningbouwprojecten vergroten en de woningbouwproductie versnellen. In 2017 en 2018 worden 750 nieuwe woningen gebouwd. De plannen voor 2019 en 2020 omvatten bijna 1.000 woningen. Studentenhuisvester SSH& voegt tot 2020 460 wooneenheden toe aan hun voorraad. Daarnaast investeren de corporaties in onderhoud en renovatie.

Die aandacht en slagkracht voor een behoorlijke nieuwbouwproductie is ook nodig omdat nieuwe doelgroepen, zoals statushouders en kwetsbare groepen, een beroep doen op de voorraad beschikbare woningen. In 2017 krijgen zij tot een maximum van 15% van het aantal vrijkomende woningen bijzondere bemiddeling.

Leefbaarheid

Leefbaarheid loopt als een rode draad door alle afspraken. Voldoende, betaalbare huisvesting en toekomstbestendige, gemengde wijken zijn  randvoorwaarden voor leefbare wijken. In de prestatieafspraken worden gemengde wijken, risico´s van een zwakke instroom in sommige wijken en het belang van goede woonbegeleiding door alle partijen erkend en onderschreven. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de samenwerkingsstructuur op dit onderdeel goed loopt en dat concrete afspraken op wijk- en buurtniveau worden gemaakt. Met prestatieafspraken over dit onderwerp mogen woningcorporaties op basis van de nieuwe Woningwet investeren in leefbaarheid.

Waardering voor huurders

Corporaties (PNW) en gemeente spreken nadrukkelijk hun waardering uit voor de (nieuwe) rol die de huurdersorganisaties in dit proces hebben gespeeld. Huurders zijn op basis van de nieuwe Woningwet volwaardig partij aan tafel bij het overleg over prestatieafspraken. Uiteraard heeft dit een positieve invloed op hun positie. Zij kregen en namen meer verantwoordelijkheid.

< terug naar nieuwsoverzicht
 
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.